Obchodní podmínky

Obchodní podmínky webového portálu lamplab.cz, jehož provozovatelem je D-sign Inc., s.r.o., se sídlem U mlýna 607, Černošice, PSČ: 252 28, IČ: 25142330. Tyto obchodní podmínky platí a jsou závazné pro nákup v uvedeném internetovém obchodě webového portálu. Podmínky blíže vymezují práva mezi prodávajícím a kupujícím.

ZÁKLADNÍ POJMY

„Spotřebitelem“ se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
„Podnikatelem“ se rozumí osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
„Kupní smlouvou“ se rozumí závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi právnickou osobou D-sign Inc., s.r.o., se sídlem U mlýna 607, Černošice, PSČ: 252 28, IČ: 25142330 (dále jen "prodávající"). Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "o.z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a jinými předpisy na ochranu spotřebitele. Závazná objednávka potvrzená prodávajícím spolu s odsouhlasením znění těchto obchodních podmínek platí jako uznání a zároveň uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech předmětu koupě, o způsobu použití a údržby výrobku (nezbytné doklady předá prodávající nejpozději v místě placení při odevzdání zboží). Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající před uzavření smlouvy sděluje, že:

  • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
  • náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a jsou účtovány dle ceníku vybraného dopravce; v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží.
  • ODSTOUPENÍ MUSÍ BÝT ZASLÁNO NA ADRESU SÍDLA PRODÁVAJÍCÍHO.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

CENA ZBOŽÍ
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy, která je odesláním objednávky kupujícím akceptovaná.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo emailem. Jakákoli výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k řádnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje, atd.). Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího odeslání kupujícím a přijetí prodávajícím – informativní potvrzení (email) prodávajícího znamená oznámení o uzavření kupní smlouvy.
Smlouvu lze měnit pouze při dohodě obou stran. V případě změny objednávky, která již byla dříve přijata prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.
Objednávka zboží se činí prostřednictvím formuláře prodávajícího (internetový ochod), popř. emailem či ústní formou telefonicky. Smlouva je pak uzavřena – pro všechny způsoby komunikace - odesláním potvrzovacího emailu ze strany prodávajícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

DODACÍ LHŮTY

Zaslání zboží může kupující objednat na území České republiky přepravní společností PPL, Zásilkovna.cz či osobně vyzvednout v provozovnách prodávajícího v Černošicích. Zboží je zasíláno prodávajícím následující pracovní den po potvrzení objednávky, nejdéle však do 3 pracovních dní, pokud je zboží označeno dostupností skladem, v opačném případě do 20 pracovních dní od potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. V případě zpoždění dodání zboží o více než 30 pracovních dní má kupující právo od smlouvy odstoupit. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný, než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.
Kupujícímu - spotřebiteli je zboží dodáno jeho doručením dopravcem či osobním odběrem, kupujícímu - podnikateli předáním zboží dopravci či při osobním odběru. Převzetím věci přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

MÍSTO DODÁNÍ, CENY POŠTOVNÉHO, BALNÉHO A DOPRAVY
Zboží je možné vyzvednout si osobně dle telefonické dohody s prodávajícím. Místo osobního vyzvednutí potvrdí prodávající emailem. Cena přepravy PPL, nebo Zásilkovnou.cz se řídí dle ceníku přepravce aktuálního v den objednávky. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu s právem odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na info@lamplab.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu má kupující spotřebitel právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 o. z. odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu zboží nepoužité, v uzavřeným originálních obalech. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně prodávajícímu spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícímu projev vůle obsahující odstoupení od smlouvy a nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 O.Z. má kupující právo odstoupit bez jakékoli sankce. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží.
Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží osobně nebo na účet kupujícího.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VŠEOBECNĚ
Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně

ZRUŠENÍ SMLOUVY DOHODOU
Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího přistoupit k dohodě o zrušení kupní smlouvy dohodou za podmínek v takové dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka a nepodléhá rychlé zkáze. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

REKLAMACE
Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU
V případě, že je kupujícím spotřebitel, má kupující právo se s návrhem na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy (pokud nebyl spor vyřešen přímo s prodávajícím) obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Návrh na takové řešení může podat pouze spotřebitel, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo poprvé u prodávajícího. K návrhu je povinen připojit doklad o skutečnosti, že se nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo, a další písemnosti. Náklady mimosoudního řešení sporu si nese každá ze stran sama. Uvedené řízení nezbavuje spotřebitele práva domáhat se svých práv u soudu.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 2132 O.Z. Nebezpečí škody na věci převzetím tím není dotčeno.

INFORMACE A PORADENSTVÍ
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí a svědomí prodávajícího. Představují jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zvolí-li kupující tuto možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

JAKÝMI ZPŮSOBY BUDEME PŘI PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV POSTUPOVAT?
Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 

PROVOZOVATEL
D-sign Inc., s.r.o., se sídlem U mlýna 607, Černošice, PSČ: 252 28, IČ: 25142330
Telefon: 734 382 359 Email: info@lamplab.cz

Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 15. 3. 2021 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předešlé.

1